Egzaminy

Informacje na temat zasad udzia?u cz?onk?w WSO w egzaminach uczniowskich w sezonie 2017/2018

1. Uczniowie WSO zdaj? egzaminy z dotychczas nauczanego materia?u — zgodnie z wymaganiami szkoleniowymi i egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze World Sokarate Organization w trzech sesjach:
zimowej (05-14.12.2017),
wiosennej (09-26.04.2018)
letniej (04-12.06.2018)

2. Warunkiem przyst?pienia do egzaminu jest:
— posiadanie aktualnej karty cz?onkowskiej WSO Sokarate,
— okazanie instruktorowi dowodu wp?aty raty za udzia? w zaj?ciach w miesi?cu, w kt?rym przypada egzamin.
— posiadanie op?aconych rat sk?adki rocznej za poprzednie miesi?ce,
— z?o?enie «Zg?oszenia do udzia?u w egzaminie» na r?ce instruktora,
— wp?acenie odliczon? got?wk? sk?adki za udzia? w egzaminie na r?ce instruktora.

3. W ca?ej Polsce obowi?zuj? jednakowe op?aty egzaminacyjne w wysoko?ci:
10-4 kyu senior oraz wszystkie stopnie junior — 80 z?.
Wy?sze stopnie senior i junior:
3 kyu — 100 z?;
2 kyu — 150 z?;
1 kyu — 200 z?

4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymuj? z r?k instruktora oficjalny certyfikat World Sokarate Organization.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mog? zdawa? egzaminy w innych terminach ( np. ze wzgl?du na chorob? lub poprawk?).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej op?aty.

7. Egzaminy nie s? obowi?zkowe. Osoby, kt?re nie zdaj? testu, bior? normalnie udzia? w zaj?ciach.

8. Osoby pocz?tkuj?ce musz? mie? kimona na egzaminie.