Dołącz do WSO

Osu!
Zapraszamy instruktor?w r??nych kontaktowych sztuk walki do wsp??pracy!
Wsp?lne przeprowadzenie turniej?w, oboz?w, seminari?w, itp.
We wszystkich sprawach prosz? pisa? na E-mail: world@sokarate.org

Regulamin WSO

Dojo Sokarate
Dojo Sokarate (zwane dalej o?rodkami Sokarate) mog? stanowi?: kluby sportowe, kluby uczniowskie, szko?y prywatne, ogniska TKKF, inne stowarzyszenia dzia?aj?ce zgodnie z obowi?zuj?cym w Polsce stanem prawnym. O?rodki Sokarate dzia?aj? na podstawie licencji oraz um?w cywilno prawnych uprawniaj?cych do u?ywania nazwy, logo i kanji Sokarate. Nazwa SOKARATE, logo, kanji i inne znaki firmowe s? prawnie chronione. U?ywanie ich bez licencji i upowa?nie? mo?e poci?gn?? za sob? skutki przewidziane prawem. World Sokarate Organization udziela swoim oddzia?om wszelkiej pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i prawnej dbaj?c o wszechstronny rozw?j o?rodk?w Sokarate.

Kierownik o?rodka Sokarate • Branch Chief

Kierownikiem o?rodka Sokarate mo?e by? osoba pe?noletnia, posiadaj?ca licencj? upowa?niaj?c? do reprezentowania Sokarate, wydan? przez World Sokarate Organization oraz odby? specjalistyczne szkolenie z zakresu Sokarate. Szkolenie to ko?czy si? egzaminem weryfikuj?cym posiadany stopie? lub awansem na stopie? wy?szy. Osoby maj?ce zamiar pe?ni? funkcje kierownik?w o?rodk?w Sokarate s? zobowi?zane do opanowania wiedzy z zakresu programu szkolenia Sokarate. Szkolenia takie przeprowadza si? na zgrupowaniach i obozach, mo?na tak?e skorzysta? z trening?w w wyznaczonych Sokarate Dojo. Niezb?dny jest kontakt osobisty z Zarz?dem WSO.

Cz?onkowie Sokarate

Cz?onkami World Sokarate Organization • WSO s? wszystkie osoby praktykuj?ce Sokarate zg?oszone i zarejestrowane w Honbu World Sokarate Organization i posiadaj?ce mi?dzynarodowe legitymacje «Membership Cards — ID CARD» wydawane przez centralne Honbu Sokarate w Polsce. Wszyscy cz?onkowie World Sokarate Organization s? zobowi?zani do op?acenia raz w roku sk?adki cz?onkowskiej. Wysoko?? sk?adki na dany rok okre?la Zarz?d WSO. Po op?aceniu sk?adki rocznej, ka?da osoba otrzymuje licencj? WSO oraz legitymacj? World Sokarate Organization «Membership Cards — ID CARD», wydawane s? na jeden rok z wa?no?ci? od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Nie posiadaj?c legitymacji i licencji, nie mo?na bra? udzia?u w zgrupowaniach, zawodach czy egzaminach.

Prawa i obowi?zki cz?onk?w Sokarate

Wszyscy cz?onkowie WSO s? zobowi?zani do:
• godnego reprezentowania Sokarate
• aktywnego uczestniczenia w szkoleniach zgodnie z programem WSO, (treningi w Dojo, zgrupowania, seminaria, obozy szkoleniowe itd.)
• przestrzegania etykiety Dojo
• stosowania postanowie? i regulamin?w World Sokarate Organization • WSO oraz zarz?dze? macierzystych klub?w
• sta?ego podnoszenia swoich kwalifikacji
• regularnego op?acania sk?adek cz?onkowskich
• u?ywania karate-gi i pas?w wy??cznie z emblematami Sokarate
• uczestniczenia we wszystkich szkoleniach na szczeblu klubowym, og?lnopolskim i mi?dzynarodowym
• uczestniczenia we wsp??zawodnictwie sportowym
• by? powo?anym do reprezentacji World Sokarate Organization
• przyst?powania do egzamin?w na kolejne stopnie wtajemniczenia KYU i DAN.