Sokarate

Sokarate dla dzieci
Sokarate dla kobiet
Sokarate dla m?odzie?y
Sokarate dla doros?ych

 

SOKARATE • KARATE KONTAKTOWE

Sokarate — to filozofia zdrowego stylu ?ycia, sztuka walki, kt?ra zawiera w sobie przepot??ny spok?j, pewno?? siebie i d??enie do r?wnowagi umys?u i cia?a!

Sokarate – to samoobrona dla dzieci i doros?ych, to sztuka walki z rzutami, d?wigniami, duszeniami i walk? w parterze, grupy samoobrony dla kobiet, grupy samoobrony dla os?b niepe?nosprawnych, indywidualne szkolenia.

Na naszych zaj?ciach mo?na nauczy? si? w kr?tkim czasie technik uderze? i kopni??, radzenia sobie z b?lem — metod uwalniania od niego. Na treningach zwraca si? szczeg?ln? uwag? na fizyczne i psychiczne przygotowanie oraz ?wiczenia poprawiaj?ce elastyczno?? i wytrzyma?o??.

Sokarate – to Karate Kontaktowe XXI wieku!
Sokarate – to wolno?? walki!
Sokarate – to prawdziwa walka w kontakcie z jednym lub wieloma przeciwnikami!
Sokarate – to sztuka walki dla wszystkich, bez ogranicze? wieku i p?ci!

Treningi prowadz? wykwalifikowani instruktorzy z wieloletnim do?wiadczeniem w nauczaniu Karate Kontaktowego!

Sokarate – obro? si? sam!