Sokarate dla dzieci

Dzieci w dzisiejszych czasach, coraz mniej czasu spędzają w ruchu, a coraz więcej w pozycji siedzącej, najcz??ciej przed komputerem lub telewizorem. W przedszkolu lub szkole dzieci te? nie zawsze maj? mo?liwo?? roz?adowania energii, co mo?e powodowa? niepotrzebne zatargi z wychowawcami i przyklejenie dziecku ?atki «rozrabiaki».
Aby zapobiec wadom postawy dziecka, a tak?e da? mo?liwo?? roz?adowania energii dziecka proponujemy Pa?stwu treningi Sokarate dla dzieci w Polsce.
Opr?cz ?wicze? og?lnorozwojowych na zaj?ciach organizowane s? r??norodne zabawy ruchowe, kt?re zapewniaj? kontakt z r?wie?nikami i zapewniaj? ?wietn? zabaw? dla wszystkich maluch?w.
Na zaj?ciach opr?cz ?wicze? og?lnorozwojowych a tak?e zabawy dzieci r?wnie? ucz? si? dyscypliny, pos?usze?stwa a tak?e element?w samoobrony. Poza tym doskonal? sw?j charakter, ucz? si? skupienia oraz d??enie do celu jakim jest czarny pas.

Podstawowe zasady Sokarate to:
• doskonalenie charakteru,
• rozwijanie si?y ducha,
• przestrzeganie zasad etykiety,
• wystrzeganie si? porywczo?ci
• koncentracja i nauka w szkole oraz w domu
• pomoc innym
• umiej?tno?? samoobrony
Powy?sze zasady ucz? dziecko dojrza?ego post?powania. Sokarate to nie tylko sztuka walki, to tak?e trening samego siebie. Rozpocz?ty w dzieci?stwie, wp?ywa pozytywnie na rozw?j dziecka. Dzieci trenuj?ce Sokarate ucz? si? panowa? nad swoimi emocjami, s? bardziej cierpliwi i opanowani. Zauwa?ono, ?e dzieci uprawiaj?ce karate maj? lepsz? koncentracj? uwagi i ?atwiej przyswajaj? wiedz? szkoln?. Opr?cz tego sztuka walki pomaga dziecku w?a?ciwie rozwin?? koordynacj? ruchow?. Wi?cej dzieci dowiedz? i naucz? si? na zaj?ciach.

Serdecznie zapraszamy!
Wszystkie zainteresowane osoby informujemy, ?e na pierwszy trening, dziecko najlepiej ubra? w koszulk? z kr?tkim r?kawem i cienkie spodnie z dresu lub spodenki.
Podczas treningu dzieci ?wicz? na bosaka, zatem obuwie nie jest potrzebne, za to przyda si? ch?? do ?wicze? i dobry humor, oraz pozytywne nastawienie.
Pierwszy trening Sokarate jest darmowy.