Sokarate dla m?odzie?y

Treningi Sokarate dla m?odzie?y (gimnazjum i wy?ej).

Uprawianie oryginalnego karate umo?liwia prawid?owy rozw?j fizyczny oraz rozw?j charakteru i osobowo?ci ?wicz?cych. Rodzice wybieraj? karate poniewa? jest ono bezpieczne, wp?ywa korzystnie na zdrowie i charakter dzieci i m?odzie?y.

Prof. Tomasz Karski, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dzieci?cej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, twierdzi, ?e: «Karate, dbaj?c o harmoni? budowy cia?a, przez czynne ?wiczenia chroni narz?d ruchu przed wieloma schorzeniami i deformacjami. Je?li dziecko ?wiczy karate, rodzice mog? spa? spokojnie i nie ba? si? o kr?gos?up swojego dziecka! Karate zapobiega skoliozom, karate leczy skoliozy!».

O warto?ciach wychowawczych p?yn?cych z uprawiania Sokarate nie trzeba przekonywa?. M?odzie? uczy si? zasad obowi?zuj?cych w dojo, szacunku do swojego nauczyciela, wsp???wicz?cych oraz do samych siebie. Nieustannie pracuj? na swoim rozwojem, pokonuj?c kolejne kroki do ustabilizowania emocji. Sokarate dla m?odzie?y jest bowiem czym? wi?cej ni? tylko kopaniem i uderzaniem — twierdz? psychologowie. Pomagaj? w kszta?towaniu pewno?ci siebie, podnosz? poczucie warto?ci, ucz? stanowczo?ci a tak?e koncentracji (jak?e potrzebnej w szkolnej nauce), spokoju i odpowiedzialno?ci.