Terminologia

Przy podawaniu termin?w japo?skich pos?ugujemy si? obowi?zuj?c? mi?dzynarodow? transkrypcj? gdzie:

F — wymawiamy w sylabie FU dwuwargowo (jakby?my zdmuchiwali ?wiec?)

G — w ?r?dg?osie wymawiamy nosowo,

J — wymawiamy dz, np. JU — wym. DZIU, jak w wyrazie dziura,

R — wymawiamy bardzo mi?kko jako d?wi?k po?redni mi?dzy R i L,

U — wymawiamy bez zaokr?glania warg, przejawia tendencje do zanikania, np. TSUKI czytaj jak cki

W — wymawiamy dwuwargowo, jak w wyrazie autor,

Y — wymawiamy jak polskie j — OYAMA czytamy Ojama,

Z- wymawiamy jak dz, nap. ZAZEN czytamy dzadzen,

SH — wymawiamy jak ?, np. SHIHAN — Sihan,

CH — wymawiamy jak ci np. KANCHO — Kancio.

S?ownik wyraz?w stosowanych w Sokarate:

Strefa:
g?owa i szyja — Jodan
tu??w — Chudan
biodra i nogi — Gedan

Strony:
lewo — Hidari
prawo — Migi

Liczebniki Sinojapo?skie

ICHl
NI
SAN
SHI (YON) wym. S!
GO
ROKU
SHICHI ( wym. SICI)
HACHI
KU (KYU)
JU (wym.DZIU)

Og?lny:
age — wznosi? si?
ago — podbr?dek
aka — zawodnik «czerwony»
ashi — stopa
ashi-barai — podci?cie stopa
ashikubi — grzbiet stopy, «przegub stopy»
ashi-waza — techniki no?ne
atama — g?owa
atemi — uderzenie
awase — ??cznie, razem
awase-waza — techniki ??czone
barai — zagarniecie
bu — wojownik, walka
budo — sztuki wojenne
chika-ma — ma?y dystans
chikara — si?a
chikuden — szybko??
choku — prosty
choshi — rytm
chu — ?redni; centrum, ?rodek
dan — poziom
dojo — ?wi?tynia, sala treningowa
empi — ?okie? (r?wnie?: hiji)
fukukoso — splot s?oneczny
fumikomi — nadepniecie na stop?
fusegi — obrona
ge — niski
gi — ubranie
go — twardy; si?a; pi??
gyaku — przeciwny
hai — tak
haishu — grzbiet d?oni
haito — wewn?trzna kraw?d? d?oni
hajime — komenda: naprz?d, zaczyna?
hara — brzuch
hasami — no?yce
hira — piaski
hiza — kolano
hizo — zebra, r?wnie? okolica nerek
hon — zasada, podstawa
hyoshi — timing
ima ichido — jeszcze raz
ippon — pojedynczy punkt
jiyu kumite — wolna walka
ju — podudzie; mi?kki, ?agodny
juji — krzy?, krzy?owy
kaeshi — kontratak
kakato (kagato) — pi?ta
kake-waza — techniki zahaczaj?ce
kakotsu — kostka
kakuto — zwini?ta pie??
kamae — pozycja walki
kansetsu — staw
kara — pusty (bez agresji); chi?ski
karategi — ubi?r treningowy
karate — pusta r?ka
karateka — trenuj?cy karate
kata — ?wiczenia formalne
kataki — przeciwnik
kawashi — unik
keiko — trening
keikogi — bluza ubioru treningowego
kensei — okrzyk b?d?cy wyra?eniem kiai
keri-waza — techniki kopni??
kiba — je?dziec
kihon — podstawy
kihon kumite — walka treningowa
kiri — ciecie; ostrze
kiritsu — powsta?
kokoro — duch, «serce»
koshi — powierzchnia stopy pod palcami; biodro
kote — nadgarstek
kumade — r?ka «?apa nied?wiedzia»
kumite — walka (dos?. spotkanie r?k)
ma ai — ?redni dystans
mae — prz?d
makiwara — przyrz?d do ?wiczenia si?y uderze?
migi — prawy
mikazuki — wznosi? si?, przybiera?
mizu — woda
modoru — wraca?, zawraca?
mokuso — medytowa?
morote — obur?cz
nagashi — zamiata?
nage — rzut
nage-waza — techniki rzut?w
neko — kot
ne-waza — techniki w pozycji le??cej
nidan-geri — kopniecie na dwa poziomy
nukite — «r?ka w??cznia»
obi — pas
osae — naciska?, napiera?
otogai — ucze?
otoshi — obni?a?, opuszcza?
rei — uk?on
sensei-ni-rei — uk?on dla nauczyciela
shimpai-ni-rei — uk?on dla s?dzi?w
shomen-ni-rei — uk?on do przodu
sempai-ni-rei — uk?on dla starszych stopniem
otogai-ni-rei — dla uczni?w
shomen — prz?d
ritsurei — powitanie trad. w pozycji stoj?cej
seiken — pie??
seiryuto — r?ka «szcz?ka wo?u»
seiza — pozycja siedz?ca
sempai — starszy stopniem
sensei — nauczyciel, mistrz
shimpai — s?dzia
shiro — zawodnik «bia?y»
shubo — «r?ka kij»
shuto — «r?ka n??»
sokumen — strona, bok
sokuto — zewn?trzna kraw?d? stopy
soto — zewn?trzny
suihei — poziomo
suwari-waza — techniki walki w parterze
tai — cia?o
taiko — twarz? w twarz, naprzeciwko
tai-sabaki — ruchy skr?tne i obrotowe cia?a
tatami — mata
tate — pionowy
te — r?ka
tegatana — kraw?d? r?ki («r?ka szabla»)
teisho — nasada d?oni
tekubi — przegub
tettsui — r?ka «?elazny m?ot»
te-waza — techniki r?czne
tobi — skok
tobi-waza — techniki w wyskoku
to ma — du?y dystans
tsukami — uchwyt
tsumasaki — ko?ce palc?w st?p
uchi — wewn?trzny
uchi-waza — techniki ci??
ude — przedrami?
uke — blok, obrona
uke-dachi — postawy obronne
ukemi — obrona, pady, przewroty
uke-waza — techniki blok?w
ura — odwrotnie, strona tylna, odwrotna
uraken — grzbiet pi??ci
ushiro — ty?, strona
washide — r?ka «dzi?b ptaka»
yama — g?ra
yame — komenda: stop!
yoi — komenda: uwaga
yoko — bok
zanshin — pozostawanie w czujnej gotowo?ci