Znaczenie s?owa OSU

Osu oznacza cierpliwo??, szacunek i uznanie. Aby wypracowa? silne cia?o i silnego ducha nale?y przej?? rygorystyczny trening. Wymaga to wielkiego po?wi?cenia i trudu, poniewa? dochodzisz do granic wytrzyma?o?ci i chcesz przesta?, podda? si?.

Gdy dochodzisz do tego punktu, musisz prze?ama? siebie, swoj? s?abo?? i wygra?. Aby to zrobi? musisz nauczy? si? wytrwa?o?ci, ale ponad wszystko musisz nauczy? si? bycia cierpliwym. To jest w?a?nie OSU.

Przyczyn? twojego poddania si? ci??kiemu treningowi jest fakt, ?e troszczysz si? o siebie, a troszcz?c si? o siebie znaczy szanowa? siebie. Ten szacunek w stosunku do samego siebie staje si? szacunkiem dla Twojego instruktora i koleg?w. Kiedy wchodzisz do Dojo wykonujesz uk?on i m?wisz Osu — co oznacza, ?e szanujesz Dojo i czas, kt?ry tam sp?dzasz ?wicz?c. Two w?a?nie wyra?a OSU.

Gdy trenujesz dajesz z siebie wszystko przez szacunek do samego siebie. Kiedy ko?czysz trening i k?aniasz si? instruktorowi i kolegom m?wi?c Osu. Nast?pnie, gdy opuszczasz Dojo — zatrzymujesz si? w drzwiach, k?aniasz si? i jeszcze raz m?wisz Osu! Robi?c to wyra?asz uznanie. To uczucie wyra?a w?a?nie OSU.

OSU oznacza cierpliwo??, szacunek i uznanie stanowi zatem bardzo wa?ne s?owo w Sokarate.
U?ywaj?c s?owa OSU przypominamy sobie o tych nieodzownych warto?ciach.